گردنم درد میکند!   از همان وقتى که   همه چیز را بهگردن من انداختى!                     دوست نداشتنت را                     بى توجهى هایت را                                            رفتنت ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
3 پست
آبان 92
5 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
آذر 91
7 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
5 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
5 پست