نه ﺍﻫــــﻞ ﺩﻭﺩﻡ ... ﻧــــﻪ ﻣﺸــــﺮﻭﺏ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ... ﻧــــﻪ
ﻭﻟــــﮕﺮﺩﻡ ... ﻧـــــﻪ ﺍﻫــــﻞ ﭘﺎﺭﺗــــﯽ ﻭ ﻣﻬﻤﻮﻧﯿــــــﻢ ...
ﻧـــــﻪ ﺍﻫــــﻞ ﺭﻓﯿــــﻖ ﺑﺎﺯﯾـــــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ
ﺩﺍﺭﻡ ... ﺧﺪﺍﯾــﺎ ﻫــــﺪﻓﺖ ﺍﺯ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﭼــــﯽ ﺑﻮﺩﻩ
ﺩﻗﯿﻘــــﺎ !؟ ﻗــــﺮﺍﺭﻩ ﺑـــﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒــــﺮﯼ ﻣﻨـــﺼﻮﺏ
ﺑﺸــــﻢ!!!!! 

/ 2 نظر / 9 بازدید
mehdi

[دست][دست][هورا][هورا][گل][گل]