20 دلیل برای اینکه به زن بودن خود افتخار کنیم

1. نام هر گل زیبایی که در طبیعت است را روی شما می گذارند.

2. به راحتی و با اعتماد به نفس هر وقت که لازم بود گریه می کنید و غم و غصه هایتان را در دل جمع نمی کنید تا سکته کنید.

3. آن قدر حرف برای گفتن دارید که هرگز کم نمی آورید.

4. عشق و هنر ابداع شماست.

5. زیبایی مخصوص شماست.

6. همیشه جوانتر از سنتان هستید و هیچکس نمی داند شما چند ساله اید.

7. بهشت زیر پای شماست.

8. همیشه تمیز و نظیف هستید.

9. همیشه مقداری پول برای روز مبادا دارید که جز خودتان هیچ کس از جای آن خبر ندارد.

10. مجبور نیستید خانه به خانه بروید و خواستگاری کنید مثل خانم ها در خانه می نشینید تا دیگران با کلی منت و خواهش و التماس و گل و هدیه به خواستگاری شما بیایند.

11. در همه جا حق تقدم با شماست.

12. هرگز از فرط خشم نعره نمی کشید و کبود نمی شوید و خون به پا نمی کنید.

13. ضعیف کش نیستید و دق و دلی رئیس اداره تان را در خانه خالی نمی کنید.

14. نصف بیشتر از صندلی های دانشگاه را شما تصاحب کرده اید.

15. به‌ جزئیات‌ زندگی‌ و رفتاری‌ با دقت‌ نگاه‌ می‌کنید و آنها را در حافظه‌ خود جای‌ می‌دهید.

16. درصد کارکنان زن نسبت به کل کارکنان در حال افزایش مستمر است.

17. میانگین عمرتان بیشتر از آقایان است.

18. موفقیت مردان مرهون زحمات شما است.

19. مردان از دامن شما به معراج می روند.

20. حرف آخر را همیشه شما می زنید.

 

/ 8 نظر / 9 بازدید
مــ‌ ـ ــریم

قبل ازهر چیز برایت آرزو می کنم که عاشق شوی. واگر هستی کسی هم به تو عشق بورزد... واگر این گونه نیست تنهاییت کوتاه باشد... وپس از تنهاییت نفرت از کسی نیابی... اما اگر پیش آمد بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی... برایت هم چنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی... از جمله دوستان بد وناسازگار... برخی نادوست و برخی دوستدار... که دست کم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد... وچون زندگی بدین گونه است... برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی... نه کم و نه زیاد درست به اندازه... تا گاهی باورهایت راموردپرسش قرار دهند... که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد... تا که زیاد به خود غره نشوی... وامیدوارم اگر جوان هستی... خیلی به تعجیل رسیده نشوی... واگر رسیده ای به جوان نمایی اصرار نورزی... ودر پایان اگر مرد باشی آرزومندم زن خوبی داشته باشی... واگر زنی شوهر خوبی داشته باشی... که اگر فردا خسته باشید یا پس فردا شادمان... باز هم از عشق حرف برانی تا از نو بیاغازید... اگر همه اینها که گفتم برایت فراهم شد... دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم... [ماچ]

مــ ـ ـریم

نـه با تقدیر می جنگم نـه از دنـیا پریـشونم! تو خیلی وقت ِ دل کَندی من از چشمات ، می خونم! بیا از خـواب من رد شو مـن از رویـات سـرشارم! یه دیوونه پر از تردید که تو دنیات ، سربارم! نترس از هق هق چشمام بگـو دیگـه نمی تونی دلت درگیر رفـتن شد! برو ، دیگه نمی تونی همـین جـا آخـر قـصـه ست! دیگه فهمیدم از حـرفـات نمی خواد ، بسه -ساکت شو دارم میرم من از دنیات!

دختر ایروونی

سلام......... چطوری؟؟؟ چرا آپ نمیکنی؟؟؟؟ اگه دوست داشتی به منم یه سر بزن...... [گل]

محمد رفیعی

سلام آبجی سحر ممنونم که به وب من سرزدی امید وارم که این یک فنجان تفریح زیادی تلخ نبوده باشه منتظر حضور مجددت هستم

پژمان اهورامزدا

با سلام : بعد از یک غیبت طولانی اومدم با یک مطلب جدید . ممنون برای همراهیتون .مطلبتونم خوندم جالب و ستودنی بود . بدرود پژمان اهورامزدا

دختر ایروونی

__بدو بیا_____________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____هستم__________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-♥*°*♥-..~~