/ 2 نظر / 10 بازدید
دانزاتور

خوشگل من ، من لینک ندارم که بلینکی منو اما تا اونجا که وقت کنم بهت سر می زنم و می خونمت . یکمی گرفتارم ، گاهی شاید دیر به دیر بیام ، گاهی شاید نرسم برات چیزی بنویسم . اما قول می دم تا جایی که بتونم بهت سر بزنم . راستی ... می دونی همه دخترای 11 ساله خوشگلن و مامانی ؟ باید لپشونو بگیری بکشی [چشمک]