گام های دخترک

                 در دل پلکان چوبی

هراس می انداخت

                  آغوش دریا باز بود

با هر موج

           دخترک را

                       صدا میزد

نگاه دخترک خالی بود

        از هر امید  از هر زندگی

                          از هر عشق

عشق از دست رفته اش را

        در بوسه ی موج ها می دید

                  که بی تاب رسیدن بودند

چه نگاه مهربانی داشت

     دریا.

            دخترک خندید

   گامهایش را

               تند کرد

   دستهای دریا را

                  گرفت

و گم شد عشقش

               برای همیشه...

در آغوش دریا

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
ندا

وب قشنگی داری.[گل]