درونِ من دختریست که شب ها ، از ترسِ خاطراتِ مُرده اش،بی بالش میخوابد...

/ 1 نظر / 12 بازدید
پینک

__________________$$$$$$ _________________$$$$$$$$ ________________$$$$$$$$$$ __ من آپم ________$$$$$$$$$$$ __________________$$$$$$$$$$___ ____________________$$$_$$$$$$_$$ __$$$___$$$ _________$$$_$$$$$_$$ _$$$$$_$$$$$_______$$$$$$_$$$$$ _$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$ ___$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$ _____$$$$________$$$$$$$$$$$$ _______$__________$$$$$$$$$_$$$ ________$__________$$$$$$$$__$$$ _________$_________$$$$$$$____ $$ __________$_______$$$$$$$$_____$$ ___________$_____$$_$$$$$$_____$$ ____________$___$$__$$$$$$$___ $$ _____________$_$$___$$$$$$$$__$$ ______________$_____$$$$$$$$___ _______________$____$$$$$$$ ____________________$$$$$$ ____________________$$$$$ ____________________$$$$ __ زودی بیاینا__________$$$$ ____________________$$$$ ____________________$$$$ __و منتظر نگاه گرمتون____$$$$$ ____________________$$$$$$ ____________________$$$$$$$ ____________________$$$$$$$$ ____________________$$$$_$$$$ ____________________$$$$__$$$$ ____________________$$$$__ $$$$ ____________________$$$$___$$$$ __ منت