آسمانــ کـهـ بغضـ میکند موجـ ها سر گردانـ و نامهربانـ میشوند... پیچـ و تابـ میخورند و بهـ دور پاهایمـ گرهـ میخورند...
آنـ دور تر ها کشتیـ هایـ کوچکـ و بزرگـ مرا بـهـ خود میخوانند...
میخواهم بهـ ندایـ دلمـ گوشـ کنمـ
با قایقـ کاغذیـ تو بهـ دریا بزنمـ... .

/ 3 نظر / 7 بازدید
roya

خیلی وبتو دوست دارم . نازه [قلب]