روزگارت بر مراد. روز هایت شاد شاد.

آسمانت بی غبار. سهم چشمانت بهار.

قلبت از هر غصه دور. بزم عشقت پر سرور.

بخت و تقدیرت قشنگ. عمر شیرینت بلند.

سر نوشتت تابناک. جسم و روحت پاک پاک.

       ***آغاز سال نو مبارک***
/ 0 نظر / 5 بازدید